Política de privacitat

Les presents condicions d'ús regulen l'accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web desenvolupat per ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU, localitzat en la direcció http://www.biufood.com (en endavant, el Lloc Web).

Per la simple utilització del lloc web vostè adquireix la condició d'usuari. La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals.

SERVEIS PRESTATS PER MITJÀ DEL LLOC WEB

El lloc web oferirà els següents serveis:

  • Informació general i possibilitat d'adquisició dels productes i serveis oferts per ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U .;
  • Ofertes i promocions que ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU, pot oferir;
  • Sistemes de contactar amb ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U.,;
  • Qualsevol altre servei que en un futur s'inclogui en el Lloc Web.

ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU, es reserva el dret de modificar unilateralment la presentació i configuració del lloc web, així com els corresponents serveis i les condicions requerides per al seu ús, sense que d'això es derivi cap dret de compensació a favor de l'usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de la propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web conegut com biufood.com pertanyen a ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU (C.I.F .: B64461783). Els drets de la propietat intel·lectual sobre les pàgines web comprenen el contingut (textos, documents) de les mateixes, el seu disseny amb tots els elements que les integren (fotografies, dibuixos, logotips, representacions gràfiques, marques, noms comercials ...) i el codi font amb el qual han estat programades, i estan protegides d'acord amb la legislació espanyola i internacional relativa als drets d'autor.

Es prohibeix expressament la reproducció o comunicació pública per qualsevol mitjà, totalment o parcial, dels continguts del lloc web biufood.com. Qualsevol reproducció o comunicació pública d'aquests continguts només serà possible mitjançant contracte subscrit amb l'autor de biufood.com, en els termes i condicions que en el mateix s'estipulin.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES

ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU es compromet a dur a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc web així com dels serveis vinculats al mateix. No obstant això, ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU no pot garantir que el Lloc Web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l'usuari pugui accedir-hi i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d'errors. De la mateixa manera, ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU no atorga cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques de l'usuari.

Respecte al contingut del lloc web, el mateix recull únicament característiques i informació general que poden variar en el temps.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

BIUFOOD garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació pels llocs web, i el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. BIUFOOD ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de les dades personals legalment establertes.

Título: Información  básica  sobre protección de datos

Responsable del tratamiento

ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, S.L.U.

Finalidad del tratamiento

Ejecución de un contrato de consultoria o formación y el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para los fines especificados

Legitimación del tratamiento

El interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para los fines especificados

Destinatarios

Encargados de Tratamiento dentro de la UE

Derechos

Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información  adicional 

Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre Protección de Datos en la pestaña de condiciones generales de venta de www.biufood.com

Título: Información  adicional  sobre protección de datos

Responsable del tratamiento

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

  • Identidad:  ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, S.L.U.-  CIF: B64461783. 
  • Dir. postal:  Av. Jaume I, 95 , 1er, C.P. 08226 TERRASSA (BARCELONA). 
  • Teléfono:  935349101
  • Correo elect:  info@biufood.com  
  • Delegado de Protección de Datos:
  • Contacto DPD.:  admin@biufood.com  

Finalidad del tratamiento

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos  la  información  que  nos  facilitan  las personas interesadas con el fin de gestionar adecuadamente nuestros servicios de consultoria y formación contratados, y/o el envio de envio de información solicitada, junto con el envio de ofertas  de  productos  y servicios de su interés.

Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus  intereses y mejorar  su  experiencia  de  usuario, elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los  datos  personales  proporcionados  se  conservarán  mientras se mantenga la relación mercantil, de acuerdo con la legislación vigente.

Legitimación del tratamiento

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La  base  legal  para  el  tratamiento  de  sus  datos  es  la  ejecución  del contrato  de  servicios de consultoria y/o formación  que  figuran  en  su  cartera  de pedidos según los términos y condiciones que constan en la pestaña de condiciones generales de venta de www.biufood.com

La  oferta  prospectiva  de  productos  y  servicios  está  basada  en  el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.

Destinatarios

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Encargados de Tratamiento dentro de la UE, empresas proveedoras de servicios de internet, y en su caso a proveedores profesionales.

Derechos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier  persona  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, S.L.U. estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.  Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios paralos fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En  determinadas  circunstancias  y  por  motivos  relacionados  con  su  situación particular,  los  interesados  podrán  oponerse  oponerse  al  tratamiento  de  sus datos. ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, S.L.U. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones

Derecho a retirar el consentimiento prestado

Derecho a reclamar ante la autoridad de control. El interesado puede presentar una reclamación ante  la  Autoridad  de  Control  en  materia  de  Protección  de  Datos  competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con ella es en: https://www.agpd.es.

Para ejercitar sus derechos puede solicitar más información en la siguiente dirección: admin@biufood.com

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679, l'informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web www.biufood.com, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part del fitxer CLIENTS I / O PROVEÏDORS titularitat d'ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU, B64461783, responsable del fitxer, Av. Jaume I, 95 , 1er, C.P. 08226 TERRASSA (BARCELONA), que ha estat degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades (https://www.agpd.es) amb el codi d'inscripció 2052350010.

Les seves dades personals seran utilitzades únicament per a realitzar el manteniment, gestió i administració de la relació contractual que si escau es pogués entaular, així com les tasques d'informació, formació i comercialització de productes i serveis oferts actualment i en el futur per la nostra companyia. Aquestes tasques inclouen comunicacions publicitàries i promocionals, a través de correu postal, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Atès el caràcter personal de les dades facilitades, ens comprometem a tractar-los amb estricta confidencialitat guardant el secret degut, a aquest efecte, l'entitat ha elaborat i implantat un Document de Seguretat de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 .

En el moment de la sol·licitud d'algun dels serveis o productes vinculats al Lloc Web, l'usuari serà informat del caràcter necessari o facultatiu de la recollida d'aquestes dades per a la prestació del corresponent servei o producte. No obstant això, la manca de complimentació de les dades facultatius impedirà a ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU prestar tots aquells serveis o productes vinculats a aquests dades. Al facilitar les seves dades personals a través de formularis presents en el nostre lloc web o mitjançant correu electrònic, l'usuari presta el seu consentiment inequívoc perquè puguin ser tractats per ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU per tal de complir les finalitats descrites, també per quan ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU hagués de comunicar aquestes dades a tercers (serveis de logística per exemple) per a la prestació del servei contractat. En qualsevol cas, ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU sempre serà el responsable del fitxer. Vostè declara, per al supòsit que faciliti dades de caràcter personal de tercers, comptar amb el consentiment exprés dels mateixos informant a aquests tercers, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es conté les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. El Usuari garanteix que les dades Personals facilitades a ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU o a qualsevol tercer a causa de l'emplenament dels formularis o correus electrònics amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Garantitzem la seguretat de les seves compres amb el certificat de seguretat SSL de Thawte. Tenim el segell de confiança de Thawte que garanteix que tota la informació es mantingui en privat (encriptada) entre el seu ordinador i el nostre servidor web, on s'allotja la nostra botiga virtual. Les seves dades personals i de pagament queden totalment protegides .ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU informa a l'usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679. Els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU , Av. Jaume I, 95 , 1er, C.P. 08226 TERRASSA (BARCELONA). Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent. Pot sol·licitar més informació enviant un correu electrònic a info@biufood.com.

COMUNICACIONS COMERCIALS

El tractament de les seves dades personals sol·licitades tindrà com a finalitat a més de realitzar el manteniment, gestió i administració de la relació contractual que si escau es pogués entaular, realitzar les tasques d'informació, formació i comercialització de productes i serveis oferts actualment i en el futur per la nostra companyia. Aquestes tasques inclouen comunicacions publicitàries i promocionals, a través de correu postal, fax, correu electrònic o qualsevol altre medi. Transcorregut el termini de trenta dies des de l'acceptació d'aquestes condicions sense rebre negativa fefaent de la seva part, a l'ús de les seves dades per a la missió de comunicacions comercials a través de procediments electrònics, entendrem que consenteix aquest tractament, sense perjudici del seu dret a procedir a la revocació del mateix en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a l'entitat a l'adreça postal indicada o l'adreça de correu electrònic info@biufood.com.

XARXES SOCIALS, LINKS i BANNERS

Li informem que al fer ús dels botons de les Diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, Linked in ...) a la nostra botiga virtual, la informació que es transmet a partir d'aquest moment és responsabilitat del titular de la mateixa segons les seves respectives polítiques de privacitat. La inclusió en el lloc web www.biufood.com de links o enllaços amb altres llocs web, té una finalitat merament informativa, i no suposa que ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU recomani i / o garanteixi aquests llocs web, sobre els quals no exerceix cap control, ni és responsable del contingut de les mateixes

PAGAMENTS ELECTRÒNICS

En virtut del compliment de la normativa EMVCo, MasterCard, VISA i la Directiva Europea PSDII, durant l'operació de pagament electrònic comunicarà informació referida a la connexió emprada a la sessió al Banc emissor de la targeta per procedir a la validació de l'operació de pagament realitzada per lusuari.

COOKIES i ESTADÍSTIQUES DE BOTIGA etracker i GOOGLE ANALYTICS

El present lloc web utilitza cookies, que són petits fitxers que es descarreguen en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web.

Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari. Política de Cookies BIUfood, a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de galetes, en compliment del que disposa l'article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic. Les galetes s'emmagatzemen en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar les pàgines web de BIUfood (www.biufood.com), amb la finalitat de millorar la usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb fins estadístics. En el cas d'aquells usuaris que ja siguin clients de BIUfood, la informació recollida amb les galetes servirà també per a la seva identificació en accedir a les diferents eines que BIUfood posa a la seva disposició per a la gestió dels servicios. La present Política de Cookies serà de aplicació a aquells usuaris que voluntàriament visiten les pàgines web de BIUfood, emplenen formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines que BIUfood posa a disposició dels seus clients per gestionar els seus serveis, o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació de dades a BIUfood, o l'accés a dades per BIUfood per a la prestació dels seus serveis. BIUfood informa als usuaris de les seves pàgines web, de l'existència de cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d'informar-los sobre el ús i de l'objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de les seves pàgines, suposa el coneixement i l'acceptació de la present Política per part d'aquests usuaris. BIUfood utilitza els següents tipus de galetes: Classificades per la seva titularitat: Galetes pròpies: enviades i gestionades directament per BIUfood .Cookies de tercers: enviades i gestionades per un tercer aliè a BIUfood, de forma anònima, amb la finalitat de realitzar estudis estadístics de navegació per les pàgines web de acens. Clasificades per la seva finalitat: galetes tècniques i / o de personalització: faciliten la navegació, en identificar la sessió, permetre l'accés a eines d'accés restringit, a més de configurar a mida les opcions disponibles. Possibiliten la prestació del servei sol·licitat prèviament pel usuari. Cookies d'anàlisi: permeten conèixer el nombre de visites rebudes en les diferents seccions de les pàgines web, els hàbits i tendències dels seus usuaris i en conseqüència, poder millorar la navegació i el servei ofert per BIUfood (fonamentalment, Google Analytics. Veure Annex) .Classificades per la seva durada: galetes de sessió: recapten i emmagatzemen les dades mentre l'usuari accedeix a la pàgina web. Cookies persistents: recapten i emmagatzemen les dades en el terminal de l'usuari durant un període de temps variable en funció de quina sigui la finalitat per a la qual han estat utilitzades. El temps de conservació de les cookies dependrà del tipus de què es tracti i sempre serà el mínim indispensable per complir el seu finalitat. En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es desactivi o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes galetes, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació dels llocs web de BIUfood encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s'hauran eliminar aquelles emmagatzemades a l'equip de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors. La forma de configurar els diferents navegadors per exercitar les accions assenyalades en els paràgrafs anteriors, es pot consultar a:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fkb%2Fph5042

BIUfood modificarà la present Política de galetes sempre que es produeixin canvis en la configuració i / o utilització de les mateixes, publicant la seva versió actualitzada en els seus llocs web. Aquest lloc web fa servir tecnologia de etracker ( www.etracker.com) per recollir dades de comportament dels visitants. Aquestes dades es recullen de forma anònima per a fins de màrqueting i optimització. Totes les dades de visitants es guarden amb un identificador d'usuari anònim per acumular un perfil d'ús. Es poden emprar cookies per recollir i guardar aquestes dades, però les dades són anònims. Les dades no s'utilitzaran per identificar un visitant personalment, i no s'afegiran a cap dada personal. la recollida i l'emmagatzematge de les dades es pot rebutjar en qualsevol moment pel que fa als serveis subsegüents. "Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d'aquest website. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats. "

 

Haga clic aquí para desactivar el seguimiento de Google Analytics