Dret de desistiment

Document d'informació sobre el dret de desistiment (Política de devolució)

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la celebració del contracte, en el cas de serveis, o del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a l'adreça indicada a la part inferior d'aquest mateix paràgraf, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic ).

Direcció ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU

Av. Jaume I, 95 , 1er, C.P. 08226 TERRASSA (BARCELONA)..

Telèfon 935349101

Fax 935349101

Director de projectes Sergi Rovira

Correu electrònic info@biufood.com

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

- A l'atenció de (aquí s'haurà inserir el nom de l'empresari, la seva adreça completa i, si disposa d'ells, el número de fax i la seva adreça de correu electrònic):

- Per la present li comunico / comuniquem (segons el cas) que desisteixo de la meva / desistim del nostre (segons el cas) contracte de venda del següent bé / prestació del servei següent (segons el cas)

- Comanda el / rebut el (segons el cas)

- Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

- Data

Té vostè així mateix l'opció d'emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web a info@biufood.com Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple , per correu electrònic) la recepció de l'esmentat desistiment.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Consideracions importants:

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

En el cas d'haver rebut els béns en executar el dret de desistiment: haurà vostè tornar-nos o lliurar directament els béns a l'adreça anteriorment indicada, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns. Pot contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Client per acordar la recollida dels articles al seu domicili, amb un cost de 50 € (IVA inclòs).

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Si vostè ha sol·licitat que la prestació de serveis comenci durant el període de desistiment, ens abonarà un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què ens hagi comunicat el seu desistiment, en relació amb l'objecte total del contracte.

Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment .

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalizats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després de la entrega.

i) el subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després de la entrega.

m) el subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.