Condicions generals de venda

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

1. OFERTA:

Els productes i serveis oferts a la nostra web i catàlegs van dirigits a particulars, empreses i professionals implantats al territori espanyol. Tots els productes dels nostres catàlegs i web estan subjectes a disponibilitat segons les existències.

2. PREUS:

Els preus de venda dels nostres catàlegs i web inclouen IVA, i estaran expressats a Euros.

3.COMANDES:

La seva comanda tindrà validesa un cop hagi estat acceptada. Les comandes estan subjectes a la disponibilitat puntual dels articles. Ens reservem el dret a denegar el subministrament a qualsevol particular o empresa. Per fer una comanda del catàleg, la seva edat ha de superar els 18 anys. Qualsevol comanda acceptada pel client implica l'acceptació completa del client d'aquestes Condicions Generals de Venda

4. TRANSPORT:

Les nostres mercaderies viatgen a la Península a ports pagats.

Control de recepció: És responsabilitat del client comprovar el bon estat de la mercaderia en el moment de la recepció.

Us recordem l'obligació legal del destinatari (Article 366 - Codi de Comerç), de verificar la mercaderia en el moment del lliurament. En cas de trencaments o manca de mercaderia és responsabilitat del client indicar les incidències immediatament al mateix document de transport i enviar un mail o escrit a ACCIO INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU (D'ara endavant, BIUFOOD) amb la descripció de la incidència, indicant albarà corresponent, descripció de producte i en cas de trencament o desperfecte, en la mesura que sigui possible, acompanyar-lo amb fotos. Sense perjudici de l'anterior, les reclamacions sobre incidències logístiques han de ser dirigides per escrit o via mail al nostre departament comercial, en un termini màxim de 24 hores de la recepció de la mercaderia. Passat aquest termini o de no complir els procediments descrits anteriorment, cap reclamació serà acceptada per entendre's que el producte ha estat acceptat pel client a satisfacció del mateix.

Risc de Danys i Transferència de Propietat: Cobrim el risc de pèrdua o dany sobre els productes fins que vostè els rep.

ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. no es fa càrrec del muntatge ni instal·lació de cap dels articles que se subministren.

5. TERMINIS DE LLIURAMENT:

Per a serveis:

El termini de lliurament de serveis de formació a distància és de 24-48 hores a partir del moment que BIUfood té constància del pagament de la comanda realitzada (de dilluns a divendres excepte festius).

El termini de lliurament dels serveis de consultoria en línia és de 48-72 hores a partir del moment que BIUfood té constància del pagament de la comanda realitzada (de dilluns a divendres excepte festius).

El termini de lliurament de serveis de formació presencial s'acordarà directament amb el client abans o després de fer la comanda.

Per a productes:

El termini de lliurament de productes a la Península varien en funció del producte i destinació, establint-se segons límits indicats a la web. Es comptabilitza a partir del moment que BIUfood té constància del pagament de la comanda realitzada (de dilluns a divendres excepte festius).

Per a aquells articles amb manca de disponibilitat el seu lliurament podria demorar respecte al termini normal de lliurament, previ avís per part nostra. Els retards que es puguin produir no donaran lloc a cap indemnització per part nostra.

No ens responsabilitzem dels retards o lliuraments fallits, motivats per la impossibilitat d'accés a la direcció de lliurament a la data acordada o per qualsevol altra circumstància que escapi al nostre control. No sempre podem assignar dies i hores concretes per al lliurament al procés de comanda.

6. GARANTIES:

Tots els nostres productes gaudiran d'una garantia de 2 anys a partir de la data de la factura, llevat que indiqui el contrari el fabricant. La garantia no cobreix els desperfectes ocasionats per l'ús inadequat o el desgast normal dels productes. BIUFOOD no accepta responsabilitat per danys o perjudicis ocasionats al client oa tercers per avaries. Qualsevol reclamació sobre incidències de qualitat ha de ser adreçada per escrit o mail a BIUFOOD en un termini de 5 dies després de la recepció del servei ja finalitzat o producte.

7. DEVOLUCIÓ DE SERVEIS I PRODUCTES:

Per a serveis:

Els serveis no tenen dret a devolució, excepte els serveis de formació a distància/online i consultoria en línia. Vostè disposa de 14 dies laborables (sense considerar els caps de setmana) per a un possible canvi d'opinió previ a l'ús del servei de formació a distància/online o consultoria en línia.

Condicions d'inscripció: Biufood, es reserva el dret d'anul·lar qualsevol dels cursos que organitza si el nombre de persones inscrites és menor al recomanat per al funcionament correcte del curs. En aquest cas, tornarem íntegrament limport de la inscripció.

Per a productes:

Vostè disposa de 14 dies laborables (sense considerar els caps de setmana) per a un possible canvi d'opinió previ a l'ús del producte (sempre que aquest es conservi en perfecte estat, dins del seu embalatge d'origen i amb tots els seus accessoris, i sense haver-hi estat utilitzat) i fins a 24 hores per a reclamació de danys ocasionats pel transport. En cap cas les garanties no cobriran les devolucions d'obsequis o regals.

L'acceptació de la mercaderia pressuposa la conformitat del comprador amb totes aquestes condicions de venda i les especials de cada operació mercantil. Totes les despeses derivades de la devolució de material correran per compte del client, podent realitzar-se únicament la devolució dins dels terminis legalment establerts: 14 dies naturals següents a l'adquisició-recepció del producte per canvi o devolució i 24 hores per danys en el transport . No s'admetran devolucions de les referències especials sol·licitades sota comanda per al client.

No s'acceptaran mercaderies retornades directament pel client sense avís previ: s'haurà de formalitzar el document de devolució corresponent. Qualsevol devolució per qualsevol circumstància per part del client haurà de tenir sempre l'autorització escrita de BIUFOOD. En cas de no mediar-la, no es recepcionarà cap mercaderia, i seran a càrrec del client totes les despeses que es puguin generar per transports o altres causes. En qualsevol dels casos ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. sencarregarà de coordinar la recollida. Podeu contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Client per acordar la recollida dels articles al vostre domicili. Aquest servei té un cost i el temps de pagament oscil·la entre 10 i 15 dies laborables. Tramitarem l'abonament pel mateix mètode de pagament de la compra.

ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. es reserva a totes les devolucions el dret de no reemborsar l'import de la mercaderia si no es compleixen les condicions de devolució exposades a les nostres Condicions Generals de Venda.

Vostè és responsable de qualsevol dany o pèrdua que pateixi larticle fins que lhaguem rebut. Les devolucions es faran en el mateix mètode utilitzat per al pagament, segons correspongui.

8. RESPONSABILITAT:

ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. no es farà en cap cas responsable dels danys de qualsevol naturalesa que es puguin derivar d'una utilització inadequada dels seus productes.

L´única obligació d´ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. consistirà a reparar (vegeu l'apartat GARANTIES) o si escau reposar al comprador la quantitat de producte que es comprovi defectuós, i no serà responsable de les lesions, pèrdues o danys provocats per l'ús dels mateixos.

Els fabricants dels productes comercialitzats per ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. es reserven el dret a modificar el disseny o les característiques dels productes sense avís previ.

ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de l'ús que facin els usuaris de les informacions i continguts d'aquesta web. Els continguts d'aquesta web tenen propòsits d'informació i d'educació si escau i el criteri mèdic preval sobre el nostre consell dieteticonutricional.

9. PAGAMENT:

El pagament s'entén al comptat i sense descomptes excepte indicació expressa del contrari a la pròpia factura. Acceptem les següents formes de pagament: pagament per avançat per transferència bancària, ingrés en compte, o pagament amb targeta (Visa, Visa electrón, MasterCard, Maestro). En cas de fer servir la forma de pagament amb targeta, la passarel·la de pagament serà del Banc Sabadell. En cas que no s'efectuï en el venciment previst el pagament de tot o part de la mercaderia, aquest serà exigit immediatament i de ple dret. Les despeses derivades d'una acció judicial eventual aniran a càrrec del deutor.

10. RESERVA DE DOMINI

Mentre no s'hagi pagat totalment la factura corresponent, els productes continuaran sent propietat d'ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. amb tots els drets.

11. IDIOMA I CONTRACTES

ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. ofereix els contractes dels seus productes, el procediment de contractació i la informació publicada a la seva pàgina web, exclusivament, en idioma castellà i català.

ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, S.L.U. emmagatzema en format electrònic, una còpia de l'e-mail que rep el client, on se li adjunta el contracte personalitzat del producte, en finalitzar la contractació.

12. LITIGIS

Excepte quan intervingui, en el contracte subscrit per via electrònica, com a part un consumidor, les divergències que es puguin suscitar seran tractades a través dels tribunals de Barcelona, ​​amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Les presents condicions d'ús regulen l'accés i ús dels diversos continguts i serveis inclosos o accessibles a través del lloc web desenvolupat per ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU, localitzat en la direcció http://www.biufood.com (en endavant, el lloc web) .

Per la mera utilització del lloc web vostè adquireix la condició d'usuari. La utilització del lloc web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com a usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generales.

SERVEIS PRESTATS PER MITJÀ DEL LLOC web

El Lloc web oferirà els següents serveis:

  • Informació general i possibilitat d'adquisició dels productes i serveis oferts per ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU;
  • Ofertes i promocions que ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU, pot oferir;
  • Sistemes de contactar amb ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU;
  • Qualsevol altre servei que en un futur s'inclogui en el Lloc Web.

ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU, es reserva el dret de modificar unilateralment la presentació i configuració del lloc web, així com els corresponents serveis i les condicions requerides per al seu ús, sense que d'això es derivi cap dret de compensació a favor de usuari.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Los drets de la propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web conegut com biufood.com pertanyen a ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU (C.I.F .: B64461783). Els drets de la propietat intel·lectual sobre les pàgines web comprenen el contingut (textos, documents) de les mateixes, el seu disseny amb tots els elements que les integren (fotografies, dibuixos, logotips, representacions gràfiques, marques, noms comercials ...) i el codi font amb el qual han estat programades, i estan protegides d'acord amb la legislació espanyola i internacional relativa als drets de autor.

Es prohibeix expressament la reproducció o comunicació pública per qualsevol mitjà, totalment o parcial, dels continguts del lloc web biufood .com. Qualsevol reproducció o comunicació pública d'aquests continguts només serà possible mitjançant contracte subscrit amb l'autor de biufood.com, en els termes i condicions que en el mateix es estipulen.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES

ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU es compromet a dur a terme tots els esforços necessaris per a garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc web així com dels serveis vinculats al mateix. No obstant això, ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU no pot garantir que el Lloc Web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l'usuari pugui accedir-hi i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d'errors. De la mateixa manera, ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU no atorga cap garantia respecte a la idoneïtat i contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix per a la satisfacció de les necessitats específiques del usuari.

Respecte al contingut del lloc web, el mateix recull únicament característiques i informació general que poden variar en el temps.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

BIUFOOD garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris, o que es puguin obtenir en ocasió de la navegació pels llocs web, i el seu tractament d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, en particular amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016. BIUFOOD ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de les dades personals legalment establertes.

Título: Información  básica  sobre protección de datos

Responsable del tratamiento

ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, S.L.U.

Finalidad del tratamiento

Ejecución de un contrato de consultoria o formación y el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para los fines especificados

Legitimación del tratamiento

El interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para los fines especificados

Destinatarios

Encargados de Tratamiento dentro de la UE

Derechos

Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar  y  suprimir  los  datos,  así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información  adicional 

Puede  consultar  la  información  adicional  y  detallada  sobre Protección de Datos en la pestaña de condiciones generales de venta de www.biufood.com

Título: Información  adicional  sobre protección de datos

Responsable del tratamiento

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

  • Identidad:  ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, S.L.U.-  CIF: B64461783. 
  • Dir. postal:  Av. Jaume I, 95 , 1er, C.P. 08226 TERRASSA (BARCELONA). 
  • Teléfono:  935349101
  • Correo elect:  info@biufood.com  
  • Delegado de Protección de Datos:
  • Contacto DPD.:  admin@biufood.com  

Finalidad del tratamiento

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

Tratamos  la  información  que  nos  facilitan  las personas interesadas con el fin de gestionar adecuadamente nuestros servicios de consultoria y formación contratados, y/o el envio de envio de información solicitada, junto con el envio de ofertas  de  productos  y servicios de su interés.

Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios de acuerdo con sus  intereses y mejorar  su  experiencia  de  usuario, elaboraremos un “perfil comercial”, en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los  datos  personales  proporcionados  se  conservarán  mientras se mantenga la relación mercantil, de acuerdo con la legislación vigente.

Legitimación del tratamiento

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

La  base  legal  para  el  tratamiento  de  sus  datos  es  la  ejecución  del contrato  de  servicios de consultoria y/o formación  que  figuran  en  su  cartera  de pedidos según los términos y condiciones que constan en la pestaña de condiciones generales de venta de www.biufood.com

La  oferta  prospectiva  de  productos  y  servicios  está  basada  en  el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.

Destinatarios

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Encargados de Tratamiento dentro de la UE, empresas proveedoras de servicios de internet, y en su caso a proveedores profesionales.

Derechos

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier  persona  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, S.L.U. estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.  Las personas interesadas tienen derecho a si acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios paralos fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En  determinadas  circunstancias  y  por  motivos  relacionados  con  su  situación particular,  los  interesados  podrán  oponerse  oponerse  al  tratamiento  de  sus datos. ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, S.L.U. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones

Derecho a retirar el consentimiento prestado

Derecho a reclamar ante la autoridad de control. El interesado puede presentar una reclamación ante  la  Autoridad  de  Control  en  materia  de  Protección  de  Datos  competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con ella es en: https://www.agpd.es.

Para ejercitar sus derechos puede solicitar más información en la siguiente dirección: admin@biufood.com.

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679, l'informem que les dades personals que ens subministri a través de la pàgina web www.biufood.com, seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part del fitxer CLIENTS i / O PROVEÏDORS titularitat d'ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLO, B64461783, responsable del fitxer, Av. Jaume I, 95 , 1º, C.P. 08226 TERRASSA (BARCELONA), que ha estat degudament inscrit en la agència de Protecció de dades (https://www.agpd.es) amb el codi d'inscripció 2052350010.

Les seves dades personals seran utilitzades únicament per a realitzar el manteniment, gestió i administració de la relació contractual que si escau es pogués entaular, així com les tasques d'informació, formació i comercialització de productes i serveis oferts actualment i en el futur per la nostra companyia. Aquestes tasques inclouen comunicacions publicitàries i promocionals, a través de correu postal, fax, correu electrònic o qualsevol altre mitja.

Donat el caràcter personal de les dades facilitades, ens comprometem a tractar-los amb estricta confidencialitat guardant el secret degut, a aquest efecte, l'entitat ha elaborat i implantat un Document de Seguretat de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679.

En el moment de la sol·licitud d'algun dels serveis o productes vinculats al Lloc Web, l'usuari serà informat del caràcter necessari o facultatiu de la recollida de tals dades per a la prestació del corresponent servei o producte. No obstant això, la manca de complimentació de les dades facultatives impedirà a ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU prestar tots aquells serveis o productes vinculats a aquestes dades.

Al facilitar les seves dades personals a través de formularis presents en el nostre lloc web o mitjançant correu electrònic, l'usuari presta el seu consentiment inequívoc perquè puguin ser tractats per ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU per tal de complir les finalitats descrites, també per quan ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU hagués de comunicar aquestes dades a tercers (serveis de logística per exemple) per a la prestació del servei contractat. En qualsevol cas, ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU sempre serà el responsable del fitxer.

Vosté declara, per al supòsit que faciliti dades de caràcter personal de tercers, comptar amb el consentiment exprés dels mateixos informant a aquests tercers, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es conté les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

El Usuari garanteix que les dades Personals facilitades a ACCIÓ INTEGRAL i FORMACIÓ, SLU són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU o a qualsevol tercer a causa de l'emplenament dels formularis o correus electrònics amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Garantitzem la seguretat de les seves compres amb el certificat de seguretat SSL de Thawte. Tenim el segell de confiança de Thawte que garanteix que tota la informació es mantingui en privat (encriptada) entre el seu ordinador i el nostre servidor web, on s'allotja la nostra botiga virtual. Les seves dades personals i de pagament queden totalment protegides.

ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU informa a l'usuari sobre la possibilitat que l'assisteix d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679. Els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU , Av. Jaume I, 95 , 1er, C.P. 08226 TERRASSA (BARCELONA).  Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent. Pot sol·licitar més informació enviant un correu electrònic a info@biufood.com.

COMUNICACIONS COMERCIALS

El tractament de les seves dades personals sol·licitades tindrà com a finalitat a més de realitzar el manteniment, gestió i administració de la relació contractual que si escau es pogués entaular, realitzar les tasques d'informació, formació i comercialització de productes i serveis oferts actualment i en el futur per la nostra companyia. Aquestes tasques inclouen comunicacions publicitàries i promocionals, a través de correu postal, fax, correu electrònic o qualsevol altre medi.

Transcorregut el termini de trenta dies des de l'acceptació d'aquestes condicions sense rebre negativa fefaent de la seva part, a l'ús de les seves dades per a la missió de comunicacions comercials a través de procediments electrònics, entendrem que consenteix aquest tractament, sense perjudici del seu dret a procedir a la revocació del mateix en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a l'entitat a l'adreça postal indicada o l'adreça de correu electrònic info@biufood.com.

XARXES SOCIALS, LINKS I BANNERS

Le informem que al fer ús dels botons de les Diferents xarxes socials (Facebook, Twitter, Linked in ...) a la nostra botiga virtual, la informació que es transmet a partir d'aquest moment és responsabilitat del titular de la mateixa segons les seves respectives polítiques de privacitat. La inclusió en el lloc web www.biufood.com de links o enllaços amb altres llocs web, té una finalitat merament informativa, i no suposa que ACCIÓ INTEGRAL I FORMACIÓ, SLU recomani i / o garanteixi aquests llocs web, sobre els quals no exerceix cap control, ni és responsable del contingut dels mateixos.

COOKIES i ESTADÍSTIQUES DE BOTIGA etracker i GOOGLE ANALYTICS

El present lloc web utilitza cookies, que són petits fitxers que es descarreguen en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari. Aquest lloc web fa servir tecnologia de etracker (www.etracker.com) per recollir dades de comportament dels visitants. Aquestes dades es recullen de forma anònima per a fins de màrqueting i optimització. Totes les dades de visitants es guarden amb un identificador d'usuari anònim per acumular un perfil d'ús. Es poden emplear cookies per recollir i guardar aquestes dades, però les dades són anònims. Les dades no s'utilitzaran per identificar un visitant personalment, i no s'afegiran a cap dada personal. la recollida i l'emmagatzematge de les dades es pot rebutjar en qualsevol moment pel que fa als serveis subsegüents.

"Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( "Google"). Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l'activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del website i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d'aquest website. En utilitzar aquest lloc web vostè consent el tractament d'informació sobre vostè per Google en la forma i per als fins dalt indicats. "